HJÆLP OG ORDFORKLARING:

Her finder du en oversigt og forklaring af ord brugt i beskrivelsen af vores produkter.

Antal dørblade
Automatisk døråbner
Betjening
Dørretning
Dør/porttype
Dørstation
Fast telefon
Hængsel/skyde
Håndsenderanlæg
Låsesystem
Mikrofon/højtalerenhed
Montering
Placering
Svarstation
Trådløs telefon
Vinduesåbner


Antal dørblade

ENKELTFLØJET
De fleste produkttyper kan anvendes til enkeltdøre/porte. Disse produkter anvendes OGSÅ på dobbeltfløjede døre/porte, idet man ved hængslede døre og porte blot anvender 2 stk og såfremt der er tale om overfalsede døre/porte et synchroniseringsbeslag/dørvælger..

DOBBELTFLØJET
Der findes produkter, der udelukkende kan anvendes på dobbeltfløjede døre, som f.eks TS 93 GSR EMF eller som FFM –automatisk foldedør.
Produkter, der anvendes til enkeltfløjede døre kan dog OGSÅ anvendes til dobbeltfløjede døre, se ovenfor. Her tænkes på versioner af skydedøre og på skydefoldedøre/porte.
Ved teleskop-skydedøre forstår man to eller flere dørblade, der skyder til samme side.
Ved skydefoldeporte kan man opnå meget store åbningsbredder og højder ved at samle portfløjene i siden/siderne vinkelret på åbningsfeltet. Skydefoldeporte er meget anvendte i udlandet, hvor man herhjemme normalt anvende ledhejseporte. Fordelene ved skydefoldeporte er foruden muligheden for fuld åbningshøjde, at man kan åbne porten i bredderetningen så meget, det er nødvendigt for passage og alligevel have fuld åbningshøjde.


Automatisk døråbner

Placeres over eller på døren. Åbner/lukker ved et armsystem selve døren.


Betjening

ALMINDELIG
Almindelig betjening eller manuel om man vil, forstår vi selvlukkende døre eller porte.
Fælles for de almindelige døre eller porte er at brugeren selv skal åbne dem.
ALMINDELIG dækker også over produkter til branddøre, hvor døren skal stå åben i det daglige og hvor døren er tilsluttet et automatisk brandalarmeringsanlæg. Der findes produkter, hvor dørpumpen har indbygget magnet, hvor der er indbygget magnet i armsystemet eller hvor man monterer en magnet separat på gulv eller væg.

AUTOMATISK
Automatisk betjening som begreb dækker over enhver dør eller port, hvor brugeren ved betjening af en impulsgiver aktiverer et automatisk anlæg, der via et armsystem eller hvori dør/port er ophængt åbner døren.
Døren/porten lukker igen automatisk ved ny betjening af impulsgiver eller efter udløb af en forudindstillet tid i styretavlen.
Det er ikke tilladt og afgjort heller ikke tilrådeligt at automatisere døre eller porte uden at iagttage simple sikkerhedsforeskrifter- heller ikke hvor anlæggene installeres hos private.


Dørretning

HÆNGSELSIDE
Det er for valg af produkt og tilbehøret vigtigt at tage stilling til om produktet skal/kan monteres på selve hængselsiden af døren ikke blot pladsmæssigt; men også for at sikre befæstelse/ skruefast underlag.
Hermed mener vi den side af døren, hvorfra man kan se selve hængslerne, når døren er lukket.

MODSAT HÆNGSELSIDE
Hermed mener vi den siden af døren, hvorfra hængslerne ikke kan ses ved lukket dør.

PINOLHÆNGT
Gulvdørlukkere herunder enkelte automatiske og karmdørlukkere kan monteres med akselpunktet umiddelbart over/under dør/portbladet altså uden udlæg og uden et egentligt hængsel.


Dør/port type

BRAND DØR/PORT
Begrebet dækker over alle klassificerede døre/porte inkl. automatiskee anlæg i EX-områder. I princippet kan de fleste typer dørlukkere anvendes på branddøre, der jo skal være selvlukkende, dog må der ikke bruges armsystemer med fasthold ligesom man bør undgå at udnytte en eventuel lukkeforsinkelse.

Man skal være særligt opmærksom på at anvende produkter med fornøden lukkekraft. Vi har derfor ved hvert produkt opgivet max dørbredde ved branddøre. Disse døre er alle tænkt som døre af normal højde. Det er dog klart, at der såfremt der monteres meget høje døre, skal der anvendes tilsvarende større fjederkraft.

Brandporte monteres normalt som almindelig selvlukkende- ved lod monteret med BRAKY-C eller ved produktet BRAKY-S, fastholdt af elektromagnet forbundet til automatisk brandalarmerings anlæg (ABA eller ABDL ).

Skal branddøren/porten fungere automatisk skal man foruden den nødvendige lukkekraft være opmærksom på om døren/porten eller automatikken skal placeres i EX-område.
Til døre og porte i EX- områder anvendes en kombination af el og pneumatik ( trykluft ) eller ren pneumatik. I produktoversigten findes produkterne NL 5030 og NL 5050-serien, ligesom vi leverer pneumatiske slutblik til erstatning for el-slutblik.

ELEVATOR DØR/PORT
Vi fører kun produkter til hængslede elevatordøre, ikke til skydedøre.
Elevatordøre kan umiddelbart være svære at montere dørpumper og automatik på, da de ofte sidder i murnicher o.lign. Vores hjemmeside beskriver de produkter, vi har bedst erfaring med.

Foruden dørpumper og dørautomatik til elevatordøre lagerfører vi et bredt udvalg af dørtilsluttere.

FLUGTVEJS DØR/PORT
Enhver dørlukker kan, når den i øvrigt passer til døren, anvendes på flugtvejsdøre.
Ved skydedøre skal man være opmærksom på følgende.
Skydedøre/porte må IKKE anvendes i flugtveje.
Med mindre, der installeres automatisk nødåbne modul ( batteri back-up ), der træder i kraft ved strømsvigt eller efter påvirkning af f.eks nødstop.
Ser man sig nødsaget til at montere en brandskydeport i en flugtvej skal man derfor foruden eller indbygget i- montere en hængslet dør.

IKKE KLASSIFICERET
Begrebet dækker i denne hjemmeside over alle andre typer døre og porte.
Specielle porttyper som ledhejse, garage, foldeporte etc findes der også produkter til.
De optræder dog for sig selv- se produktoversigt.


Dørstation

Placeres udvendigt ved døren.
Den besøgende henvender sig ved at trykke på en knap og kan herefter ved den indbyggede mikrofon tale til beboerne.
Beboerne kan vælge at svare og den indbyggede højttaler vil så blive aktiveret.


Fast telefon

Ved fast telefon forstår vi en telefon med kabel til stik i væg.
En ganske almindelig telefon.


Hængsel/skyde

HÆNGSLET DØR/PORT
Begrebet dækker over de mest anvendte dørtyper specielt mht almindelige døre.
Der skelnes mellem højre og venstre døre. Det mest almindelige er synlige hængsler; men begrebet dækker også over >pinoldøre<. Ved pinolhængte døre hviler døren på sit bundleje, der ofte er en gulvdørlukker og styres i toppen af et topbeslag. Alternativt kan anvendes en [karmdørlukker] foroven og et bundleje forneden.
Ved automatiske hængslede døre skal man være særligt opmærksom på sikkerheden og placering impulsgiver.

SKYDEDØR/PORT
Begrebet dækker over dørfløje oftest ophængt i en køreskinne, der skydes til den ene eller til begge sider.
Der skelnes mellem højre og venstre parkerede døre.
Begrebet dækker også over teleskopdøre.
Vores program omfatter også side-foldedøre/porte, der anvendes ved begrænsede pladsforhold.


Håndsenderanlæg

Placeres typisk på en kørestol.
Anlægget er trådløst og brugeren kan ved en knap/joystick eller lign sende de ønskede signaler til styring af døre/vinduer/fjernsyn/lys etc.


Låsesystem

Typisk et såkaldt elektrisk slutblik.
Styres via svarstationen, telefonanlægget eller automatisk døråbner.


Mikrofon/højtalerenhed

En særlig komponent fra system 3 og a, der placeres et centralt sted i boligen.
Mikrofonenheden er meget følsom og kan opfange selv meget svag tale.
Fungerer til dels som erstatning for svarstationen, idet den dog ikke har tryk for låsefunktion o.lign.


Montering

SKJULT MONTAGE
Der findes produkter, der er direkte beregnede til skjult montage, hvad enten det er til forsænkning i gulv og terræn eller til montage i selve karmen og dørbladet.
Det er altid en god idé forinden man beskriver disse produkter at forvisse sig om den aktuelle dør/port kan og må anvendes i forbindelse med produktet. Dette gælder først og fremmest de nye ITS dørlukkere, der monteres i selve dørbladet med armsystemet gemt i karmen.
Til hængslede porte i terræn findes også anlæg til skjult montage, her skal man huske at føre dræn til kloak el.lign.

Foruden disse produkter kan adskillige andre placeres over nedhængt loft i f.eks vindfang, i forskellige specielt designede portaler o.lign. Man ser tit automatiske skydedøre, hvor selve maskinen med køreskinne etc er placeret over nedhængt loft; men automatik for hængslede døre kan også placeres over loft med gennemføringsaksel. Disse produkter findes dog her på hjemmesiden under deres normale anvendelse.

SYNLIG MONTAGE
Hovedparten af alle dørpumper og automatik anlæg er designet for synlig montage. Fabrikkerne anvender mange kræfter på at opnå et så tidssvarende udseende som muligt for deres produkter.
Det har som beskrevet under SKJULT MONTAGE medført, at vi nu igen kan tilbyde dørlukkere til indbygning i dørbladet, som tilfældet var i 1960’erne; men ellers er der lagt vægt på så små indbygningsmål som muligt- se f.eks de automatiske skydedøres >compact< modeller, ligesom 70-80’ernes firkantede design er erstattet af runde former.
Det er altid muligt at få dørpumperne eller dørautomatikken leveret i f.eks RAL farver, ligesom dørautomatik for hængslede døre ofte leveres i gennemgående ( dørpartiets totale bredde ) inddækning.


Placering

YDERDØR
Begrebet dækker i denne hjemmeside både over døre monteret i ydervæggen på en bygning eller på porte monteret i det fri > f.eks låger til indkørsler <.
Det er med yderdøre specielt vigtigt at tage højde for vindpåvirkning og såfremt produktet skal monteres udvendigt eller i terræn- om det er egnet dertil.

INDVENDIG DØR.
Begrebet dækker alle døre og porte, der monteres indvendigt i huset.


Svarstation

Placeres indvendigt ved døren og ved flere svarstationer f.eks ved sengen eller andet fast opholdssted i boligen.
Fra svarstationen besvares opkald og ved en separat knap låses døren op og åbner eventuelt automatisk.


Trådløs telefon

Ved trådløs telefon forstår vi såvel mobiltelefoner, som bærbare telefoner tilsluttet boligens almindelige telefonnet.


Vinduesåbner

Kan monteres på de fleste typer vinduer.
Vinduet åbnes ikke helt; men nok til en vinkel, der svarer til en gammeldags krog.